ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, БЕЗОПАСНОС ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА И ЗДРАВЕ, И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

          Дружеството „Булвария“ ЕООД внедри и поддържа интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, околната среда, безопасност за движение по пътищата и здраве, и безопасност при работа, съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2014 и ISO 45001:2018, като основен елемент от фирмената стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността, професионализма и развитието на бизнеса, и пазарните позиции.

Придържаме се към следните принципи, които определяме като задължения с първостепенно значение за ръководството и целия персонал на „Булвария“ ЕООД:

 • Качествено и коректно изпълнение на изискванията на клиентите и възложителите на „Булвария“ ЕООД;
 • Опазване на околната среда и недопускане на замърсяването й;
 • Развитие на екоцелесъобразното поведение и култура при изпълнението на фирмените дейности. Оптимизиране на ресурсното и енергийното потребление;
 • Предотвратяване, минимизиране и контролиране на риска за здравето на персонала на дружеството, както и на външните заинтересовани страни (при тяхно присъствие на обекти на дружеството);
 • Предотвратяване, минимизиране и контролиране на риска за здравето и безопасността на персонала на дружеството, както и на външните заинтересовани страни при транспортиране и движение по пътищата;
 • Стриктно придържане към приложимите нормативни и други задължения за спазване, свързани с управлението на околната среда, БДП, ЗБР и дейностите, изпълнявани от дружеството, както и удовлетворяване изискванията на определените заинтересовани страни;
 • Планиране, организиране, контрол и анализ на процесите на ИСУ. Поддържане на функционираща и ефективна организация във всички сфери на нашата дейност, както и планиране и внедряване на организационни подобрения;
 • Осигуряване разбирането и изпълнението на настоящата Политика по качество, ОС, БДП и ЗБР от персонала на „Булвария“ ЕООД, включително и от утвърдените доставчици. Периодичен преглед и актуализиране на настоящата Политика с оглед на нейната адекватност, актуалност и пригодност;
 • Ежегодно планиране на цели по качество, околна среда, БДП и ЗБР, както и периодично отчитане на тяхното изпълнение. Информиране и ангажиране на персонала на „Булвария“ ЕООД в изпълнението на утвърдените цели;
 • Поддържане на готовността на персонала за реагиране при инциденти, аварии и извънредни ситуации, касаещи околната среда, БДП и ЗБР;
 • Своевременно предприемане на адекватни действия, насочени към предотвратяване на несъответствия, инциденти, рекламации и злоупотреби с името на дружеството. Незабавно реагиране от страна на персонала при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи процесите на фирмата и внедрената ИСУ;
 • Непрекъснато подобряване на ефективността и резултатността на внедрената ИСУ, и по този начин и на конкурентноспособността, икономическата стабилност и пазарното развитие на „Булвария“ ЕООД. Периодични прегледи от ръководството на ИСУ, с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;

В тази връзка, ръководството изисква от персонала на дружеството да проявява в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност към околната среда и безопасността при работа и движение по пътищата, стриктно спазване на изискванията, регламентирани от ИСУ, както и активно съдействие за развитието й.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ръководството на „Булвария“ ЕООД отговорно се ангажира с личното си участие при изпълнението на настоящата Политика по качество, ОС, БДП и ЗБР, както и на планираните Цели. Ръководството осъзнава своята водеща роля за управлението на внедрената интегрирана система.

Ръководството потвърждава, че така формулираната Политика по качество, БДП, ОС и ЗБР на „Булвария“ ЕООД е подходяща за контекста, за предмета на дейност на дружеството, за планираните цели, за въздействията върху околната среда и за поддържане на ЗБР и БДП.

Ръководството на „Булвария“ ЕООД се ангажира, персонала на дружеството да е запознат с настоящата Политика по качество, ОС, БДП и ЗБР, отговорен за действията и поведението си, и за задължението да докладва за всяко отклонение от възприетите принципи.

С настоящата Политика по качество, ОС, ДБП и ЗБР се запознават всички лица, работещи за или от името на „Булвария“ ЕООД. Ръководството на „Булвария“ ЕООД поема ангажимента настоящата Политика да бъде включвана и изпълнявана при всички договорни взаимоотношения.

Версия 1/ 16.01.2024 г.                      Управител на „Булвария“ ЕООД: ………………………………………

(Иван Петков)

Запознати с Политиката по качество, ОС, БДП и ЗБР на „Булвария“ ЕООД (Версия 1/ 16.01.2024 г.):

Има, Фамилия Подпис